برنامه امتحانات

* برنامه امتحانات میان ترم دروس عمومی و گرایشی نیمسال اول 98 - 97  ** مدرسه علمیه بینات 

 روز امتحان
 نیمسال

پنج شنبه

97/8/24

پنج شنبه

97/9/1

پنج شنبه

97/9/8

پنج شنبه

97/9/15

 پنج شنبه

97/9/22

پنج شنبه

97/9/29

 اول وهدی
  احکام1   منطق1 صرف1  
 دوم وهدی
  کلام2(هدی) احکام2 نحو1 صرف2  
سوم وهدی
  کلام2وکلام3(هدی) احکام3 نحو1    
چهارم منطق2 کلام3 احکام4 نحو2  اصول1  
پنجم منطق3 تفسیر2 فقه1 نحو3 اصول2  
ششم بلاغت فلسفه1 فقه2   اصول3  

هفتم(گرایش فقه)

  قواعد فقهی

فقه3


اصول فقه4

 

فقه4 کلیات علم رجال  
نیمسال هفتم (گرایش تفسیر)
تفسیرموضوعی1 علوم قرآن1 تفسیرترتیبی2 آشنایی با مبانی وروش تفسیرموضوعی آشنایی بامبانی ترجمه ونقدآن  
نیمسال هشتم(گرایش فقه) فقه5 قوائد فقهی آیات الاحکام فقه6 کلیات علم رجال مقدمه علم حقوق
نیمسال هشتم(گروه تفسیر)
تفسیرموضوعی2 علوم قرآن1 تفسیرترتیبی2 تفسیرموضوعی3 تفسیرترتیبی3 روشهاوگرایشهای تفسیری
متفرقه      تفسیر3   فلسفه2  

توجه: همه امتحانات میان ترم راس ساعت 8 صبح آغاز می شود. حضور طلاب ساعت 7:45  در محل برگزاری امتحان الزامی است.

 

* برنامه امتحانات پایان ترم عمومی وگرایشی نیمسال اول 98 - 97  ** مدرسه علمیه بینات 

  تاریخ


نیمسال

   

چهارشنبه

97/10/12

شنبه

97/10/15

یکشنبه

97/10/16

دوشنبه

97/10/17

سه شنبه

97/10/18

پنج شنبه

97/10/20

شنبه

97/10/22

یکشنبه

97/10/23

دوشنبه 97/10/24 سه شنبه 97/10/25

چهارشنبه

97/10/26

پنج شنبه

97/10/27

شنبه

97/10/29

دوشنبه

97/11/1

سه شنبه

97/11/2

چهارشنبه

97/11/3

پنج شنبه

97/11/4

اول وهدی قرائت1    صرف1     احکام1  تاریخ انقلاب   اخلاق1  روانشناسی(هدی)   منطق1
 علوم قرآن(هدی)
تاریخ اسلام روش نویسندگی     سیره حضرت زهرا(س)
دوم وهدی قرائت2   صرف2     احکام2   نحو1   روانشناسی     تاریخ ائمه   کلام2(هدی)   روش نویسندگی
سوم وهدی روش تحقیق دانش حدیث   تجزیه وترکیب1   احکام3   نحو1    اخلاق2 نهج البلاغه   تاریخ ائمه   کلام2
کلام3(هدی)
  سیره حضرت زهرا(س)
چهارم      نحو2   اصول1   احکام4   مفاهیم   تاریخ تشیع   منطق2   کلام3 آشنایی باکلام جدید  
پنجم      نحو3     فقه1   تفسیر2        اصول2   منطق3   آشنایی باکلام جدید  
ششم      فلسفه1      فقه2 نحو4   فرق      اصول3 اخلاق3     بلاغت  
هفتم وهدی   متون عربی      فقه3    تاریخ انقلاب   فرق    تاریخ تشیع    اخلاق3(هدی)       سیره حضرت زهرا(س)
هفتم(گرایش فقه)            کلیات علم رجال   قواعدفقهی        اصول4     فقه4    
هفتم(گرایش تفسیر)   آشنایی بامبانی ترجمه ونقدآن   تفسیرموضوعی1    مفردات قرآن        علوم قرآن1   تفسیرترتیبی1 قرآن وعهدین آشنایی بامبانی وروش تفسیرموضوعی   تفسیرترتیبی2  
هشتم (گرایش فقه)   تاریخ فقه واصول      فقه5 کلیات علم رجال   قواعدفقهی      آیات الاحکام      لمعه6     مقدمه علم حقوق
هشتم(گرایش تفسیر)   روشهاوگرایشهای تفسیری     تفسیرموضوعی2   تفسیرموضوعی3      علوم قرآن1   علوم قرآن2  قرآن وعهدین  تفسیرترتیبی3   تفسیرترتیبی2  
متفرقه روش تدریس      تجزیه وترکیب2  فلسفه2          تفسیر3    علوم قرآن تاریخ ائمه2 خانواده
روش بیان احکام
کلام 1 ولایت فقیه ادبیات2
تفسیر1

همه امتحانات راس ساعت 9 صبح آغاز می شود. حضور طلاب ساعت 8:45 در محل امتحان الزامی است.